PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO KROUŽKU

 • Přihlášku obdržíte od paní učitelky či pověřené osoby, které vyplněnou přihlášku zpět odevzdáte.
 • Dítě je přihlášeno po vyplnění přihlášky, která musí být podepsaná alespoň jedním z rodičů nebo zákonným zástupcem.
 • Platba za kroužek musí být uhrazena v daném termínu.


ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ

Jestliže má Váše dítě nějaké zdravotní omezení je toto NUTNÉ uvést do přihlášky, popř. nás písemně informovat.


POČET LEKCÍ

 • Počet lekcí je 30.
 • Kroužky začínají v říjnu a končí na přelomu května – června.


ÚHRADA KROUŽKŮ - Kroužky se platí ve dvou splátkách

 • První splátka – splatnost do 20. října
 • Druhá splátka – splatnost do 28. února
 • Platit je možné složenkou, převodem na účet. Podrobnosti o platbě a složenku dostane dítě na 1 lekci od lektora.
 • Platba za kroužek musí být uhrazena v daném termínu.

 
KDY NEBUDE DÍTĚ PŘIJATO NA KROUŽEK

 • V případě, že nebude platba za kroužek uhrazena v daném termínu. 
 • Nebude-li dítě vhodně oblečeno na daný kroužek (např. sportovní oblečení + obuv do tělocvičny).
 • Ve všech výše uvedených bodech bude dítě ponecháno ve školní družině, pokud do ní dochází, pokud ne, bude posláno domů.
 • V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá lektor ani agentura Kroužky na Moravě za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost.

 
NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE V KROUŽKU

 • Jestliže dítě z vážného důvodu není 4x po sobě přítomno v kroužku, převedeme Vám poměrnou část platby do dalšího platebního období (doložit kopii omluvenky od lékaře).
 • Za vynechaný kroužek z důvodu nemoci vracíme 30,- Kč, to jest celkem 120,- Kč.


ABSENCE LEKTORA
V případě  absence lektora ze závažných důvodů se budeme snažit, aby kroužek proběhl se zastupujícím lektorem, v opačném případě pak bude lekce nahrazena v náhradním termínu, nebo prodloužením lekcí, tak aby byly odučeny všechny lekce.  O všem budete neprodleně informováni.


ZRUŠENÍ KROUŽKU

Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů agentury Kroužky na Moravě, je rodičům navrácená poměrná část peněz za neuskutečněné lekce.


VHODNÉ OBLEČENÍ

Na sportovní, taneční, vědecký kroužek a vaření, musí děti používat oblečení a obuv, vhodnou na daný kroužek.


BEZPEČNOST DĚTÍ

V uvedeném čase si naši lektoři vyzvednou děti na předem domluveném místě nebo ve školní družině a tam je po skončení kroužků opět předají rodičům či paní učitelce.